Fitfabriken

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä: 1.8.2015
Rekisterinpitäjä: FitFabriken Oy (2698412-4)

www.fitfabriken.fi
Merituulentie 32, 06150 Porvoo

Yhteyshenkilö: Linda Sonntag / [email protected]
Rekisterin nimi: FitFabriken Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään FitFabriken Oy:ssä asiakassuhteiden hoitamista ja kehittämistä, palvelujen

järjestämistä ja kehittämistä sekä markkinointia varten. Käyttötarkoituksia ovat mm.:

 • asiakkaiden yhteystietojen ylläpitäminen
 • palvelujen järjestämiseen, tuottamiseen ja laskutukseen liittyvien tehtävien hoitaminen
 • tuotteita ja palveluja koskeva viestintä ja markkinointi
 • asiakaspalautteiden hoitaminen ja yksilöllisten asiakastarpeiden tunteminen sekä näihin liittyvä
 • kulunvalvonnan järjestäminen ja toimitilaturvallisuuden varmistaminen
 • suoramarkkinointikieltojen toteuttaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen ja/tai asiakas- tai palvelusuhteen olemassaoloon (henkilötietolain 8 § 1 mom. kohdat 1 ja 5).

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavia asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyviä tietoja:

 • perustiedot: asiakkaan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite ja muu sähköinen yhteystieto), asiakkuuden kesto; henkilötunnus asiakkailta, jotka haluavat 24/7 kulkuoikeuden
 • tuotteiden ja palvelujen käyttöä koskevat tiedot: käytetyt tuotteet ja palvelut, yksilölliset tavoitteet ja edistyminen, käytön toimivuus, esteet ja rajoitteet, maksutiedot
 • asiakaspalautetiedot ja tieto asiakkaiden tyytyväisyydestä
 • laskutukseen liittyvät tiedot: yhteystiedot, laskutusasiakkaiden henkilö- ja/tai y-tunnukset
 • asiakasviestinnän sisältö
 • muut asiakkaan suostumuksella kerättävät yksilölliset tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä. Tietoa kerätään myös tilauksista ja palvelukäyttöä seuraamalla.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös FitFabriken Oy:n Facebook-sivulle liittymisen taikka kilpailuihin, kampanjoihin tai tilaisuuksiin osallistumisen perusteella sekä osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä ja julkisista lähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan hyväksyntää, ellei siihen ole lainsäädäntöön tai viranomaisvelvoitteiseen perustuvaa syytä. Rekisteritiedot siirtyvät ja tallennetaan sähköisiin asiakkuudenhallintajärjestelmiin, joista osa sijaitsee EU:n ja ETA:n ulkopuolella sijaitsevilla palvelimilla.

Tietoja ei luovuteta palvelimien ylläpitäjien toimesta kolmannelle osapuolelle. EU:n ja ETA:n ulkopuolella tapahtuvassa tiedonkäsittelyssä noudatetaan Euroopan komission hyväksymiä yksityisyyden suojaa koskevia safe harbor -periaatteita.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot käsitellään pääsääntöisesti sähköisesti. Manuaalinen aineisto säilytetään ennen sen sähköistä tallentamista lukitussa tilassa ja hävitetään käsittelyn jälkeen. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Sähköiseen rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Palvelinpalvelun tarjoaja noudattaa toiminnassaan rekisterin suojaamisen kannalta asianmukaista tietoturvaa.

Oikeus muutoksiin pidätetään.